checkspinner language cone patch 34 send menu close
Ongevallenprotocol

FAQ

Wat is het protocol afhandeling ernstige verkeersongevallen? 

Het protocol beschrijft de te doorlopen stappen na een ernstig verkeersongeval:

 • Passende aandacht voor slachtoffers
  De gemeente kan haar medeleven bijvoorbeeld laten blijken door een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast regelt het protocol dat slachtoffers/nabestaanden (als ze daar behoefte aan hebben) worden geïnformeerd over de (resultaten van) de vervolgstappen die worden genomen.
 • Regie op communicatie
  Stroomlijn de communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media. Hiermee kan worden voorkomen dat slachtoffers/nabestaanden via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling. Regel ook dat slachtoffers/nabestaanden (als ze dat willen) een vast aanspreekpunt krijgen bij de gemeente, waarbij ze kunnen informeren naar de stand van zaken.
 • Verkeerskundige analyse van de situatie
  Los van ongevalstoedracht, schuld en omstandigheden, voert de wegbeheerder een schouw uit op de ongevalslocatie. De schuldvraag blijft hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing. Bij de schouw worden verkeersveiligheidsrisico’s op de ongevalslocatie in beeld gebracht en wordt gekeken of er (op korte termijn) verbeteringen aan de infrastructuur mogelijk zijn. Hiermee kunnen mogelijke toekomstige ongevallen en slachtoffers op deze locatie worden voorkomen. Het protocol regelt hoe, door wie en op welke termijn de analyse wordt uitgevoerd, en hoe de resultaten worden vastgelegd. Bovendien regelt het protocol hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met de resultaten van de analyse.
 • Direct verbeteren wat kan
  De wegbeheerder treft op korte termijn de nodige quick-win maatregelen. Niet alleen om toekomstige ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen, maar ook om (aan slachtoffers/nabestaanden, maar ook aan de omgeving) te laten zien dat de gemeente hen serieus neemt en de verkeersveiligheid belangrijk vindt. In het protocol is vastgelegd op welke manier de wegbeheerder deze quick-wins in gang kan zetten.
 • Proactief inzichten gebruiken ter verbetering vergelijkbare locaties
  De wegbeheerder gebruikt inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen. Steeds meer gemeenten werken risico-gestuurd. Dat betekent dat pro-actief maatregelen worden genomen om het risico op ongevallen te verkleinen. De schouw op de ongevalslocatie brengt mogelijk risico’s aan het licht die ook op andere locaties in de gemeente aan de orde (kunnen) zijn. In het protocol staat beschreven dat deze risico’s worden vastgelegd en dat (periodiek) wordt geïnventariseerd of maatregelen op andere (vergelijkbare) locaties zinvol zijn

Waarom is dit protocol nodig? 

Structureel de verkeersveiligheid verbeteren en passende aandacht geven aan slachtoffers van ernstige verkeersongevallen. Wegbeheerders kunnen dit borgen door een het verkeersongevallenprotocol te gebruiken. Door het ontwikkelde protocol toe te passen zorgt de wegbeheerder ervoor dat hij voortaan bij elk ernstig ongeval de situatie analyseert en quick-win maatregelen doorvoert om nieuwe ongevallen te voorkomen. Ook helpt het protocol wegbeheerders te leren van ongevallen en zorgt het ervoor dat ongevalsoorzaken op vergelijkbare locaties in het beheergebied proactief worden aangepakt. In het protocol is ook geregeld hoe wegbeheerders slachtoffers of nabestaanden op een passende manier aandacht kunnen geven.  

Wie heeft dit protocol gemaakt? 

Het protocol is het resultaat van een samenwerking tussen verzekeraars, politie, slachtofferorganisaties, gemeenten Alphen aan den Rijn, Tilburg en Velsen. Verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants heeft de ontwikkeling van het protocol begeleid.  

Voor wie is dit protocol bedoeld? 

Alle wegbeheerders kunnen het protocol gebruiken. De inhoud van het protocol is wel ontworpen met een gemeente als blauwdruk, een Provincie of waterschap moet mogelijk wat aanpassingen doen om het protocol geschikt te maken voor de eigen organisatie. 

Mag ik het protocol aanpassen? 

Ja, natuurlijk.  Het standaard protocol is bedoeld als blauwdruk, als het voor uw eigen organisatie nodig is om elementen aan te passen moet u dat vooral doen. We adviseren wel om alle elementen (aandacht, communicatie, analyse, quick wins en pro actief aanpakken vergelijkbare situaties) te blijven gebruiken.

Waar kan ik terecht met vragen over het protocol, of over de invoering daarvan? 

Stel uw vraag via het contactformulier, een verkeerskundige van bureau DTV Consultants zal uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden. 

Kan ik ondersteuning krijgen bij de invoering van het protocol in onze organisatie?

Het protocol is zo opgesteld dat iedere gemeente er zelfstandig mee aan de slag zou moeten kunnen. Uiteraard helpen wij u graag bij het op maat maken van het protocol voor uw gemeente en de implementatie ervan. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.